....

یک روز زمستانی ... مثل همه ی روزها که صبحش از ساعت 6 شروع میشود ، وقتی که همه جا تاریک است . و من در یک میدان منتظر یک دوستم . و بعد سفر یک ساعته ی ما به سمت محل کارمان شروع میشود . محل کاری که برای من یک جور اجبار است ، طرحم را میگذرانم و برای او شاید اختیار . اختیاری که بیش از اجبار من برایش زجر آور است .

جاده همان جاده است ، سرعت همان سرعت همیشگی ،  شاید ماشین ها هم همانند . همان پلیس راه ، همان پمپ گاز ، همان شهر کوچک و همان درمانگاه . مثل هر روز نان میخریم برای صبحانه ، اینبار کمی بیشتر که مبادا طعم نان های آنروز را فراموش کنم . مثل هر روز صبحانه میخوریم و میرویم سر کارمان .

 اتاقم همان است ، صندلی ام همان ، دفترهایم همان ، کارمندانم همان ...

امروز اما ، ساعت که از 12 میگذرد ، دیگر من همان نیستم . همان جوجه دکتری که روز اولی که وارد درمانگاه شد نمیدانست اتاق رئیس کجاست ، همان اتاقی که دو ماه بعد شد اتاق خودش . همان جوجه دکتری که روزهای اول برای نسخه نوشتن دست و دلش میلرزید ، همان جوجه دکتری که هر روز آرزویش تمام شدن این روزهایش بود ...

ساعت یک میشود و همکارانم به رسم یادگار هدیه ای میدهند و من میخندم ، انگار که زندانی ای هستم که از بند آزاد  میشود و همبندی هایش آرزو دارند با او آزاد شوند . ساعت دو میشود و وقت رفتن است . میروم وسایلم را از پانسیون بردارم. میخندم و دوستم میگوید تو الان نباید بخندی ، باید گریه کنی . صد بار برایش توضیح داده ام که همه ی خنده های من معنی خنده نمیدهد . بازهم میخندم و میروم . تنها که میشوم میزنم زیر گریه . زندانم را دوست دارم ، هم بندی هایم ، مریضهایم ، ... دوست داشتنی فراتر از معنی عادت .

همه چیز همان است . اما من دیگر همان نیستم . زندانی ای هستم که از بندش آزاد شده اما آزادی برایش معنی ندارد . کسی میگوید چرا ناراحتی ؟ میخواهم بگویم که چون بچه ی بهورزم گریه میکرد که نرو ... اما نمی توانم ...

.......................................................

گاهی زندگی در عین لحظه های ناب ؛ مثل خوشحالی برای تمام شدن یک دوره ی سخت ؛ بدجور ضد حال میزند . به خاطر همین است که زندگی همیشه همان است . چون هرگز نگذاشته و نخواهد گذاشت هیچ طعم شیرینی تبدیل به تلخی نشود و بلعکس !

 

/ 1 نظر / 44 بازدید