بذار تو حال خودم باشم !

 

بازهم صبح میشود و صدای زنگ موبایلم که در می آید دستم میخواهد پرتش کنم آنور اتاق ...

 

چشمهایم باز نمیشود و به زور که بازش میکنم میسوزد ...

 

پاهایم فرمانبردار من نیستند و می خواهند دراز بکشند ...

 

دستهایم محکم لحاف را چسپیده اند و ول نمی کنند ....

 

اما امان از دست این عقل .... که همه را دنبال خودش بیرون از تخت میکشد و میگوید تنبلی بس است !

 

گاهی دلم میخواهد یک گلوله حرامش کنم و بگیرم تخت بخوابم  !!!

/ 0 نظر / 212 بازدید