ریحان جان ... جگرم !!!!

به من بگو آیا به پدرت قول داده ای مرا کور کنی تا او درمانم کند یا اینکه بدون غرض این جزوه هایت را اینچنین ریز می نویسی !!!!

قسم می خورم بعد از این امتحان کذایی ارتوپدی قادر نخواهم بود آن قیافه ی ... ات را ببینم !!

ای بترکی !

/ 2 نظر / 18 بازدید
ريحان

علتشو خصوصی برات توضيح دادم! ديگه ابرو حيثيت ما را نبر!