جوجه قبل از امتحان !

چرا ما را دم امتحان هم استرس وارد نمیشود ایندفعه ؟؟؟!!! چی گفتم من ! جدا از دیروز منتظرم دم امتحان به تته پته بافتم ولی مثل اینکه اوضاعمان ایندفعه اینقدر اسف بار است که استرس هم بر ما فائق نمی آید !  باشد که سر امتحان دچار استرس فرکچر نشویم !

/ 5 نظر / 22 بازدید
پيام

سلام.هوم.شکست يا نه

ريحان

احوالات جوجه پس از امتحان چگونه می باشد؟

متوترکسات

ببين؛ حتماْ يه سر برو بيمارستان رازی؛ دکتر پورافکاری تستت کنه !!!

ژاندارک

استرسه ديگه! حاليش نيست کی بايد بياد